Rodinné právo

Občianske právo

Obchodné právo

Pozemkové právo

Pracovné právo

Trestné právo

Správne právo

Medzinárodné právo 

Rodinné právo 

  • zastupovanie vo všetkých druhoch konaní podľa Zákona o rodine,
  • vypracovanie alebo kontrola rodičovských dohôd podľa Zákona o rodine najmä rodičovskej dohody o úprave styku k maloletým deťom, rodičovskej dohody o úprave výživného,
  • vypracovanie všetkých druhov jednostranných právnych úkonov podľa Zákona o rodine najmä návrhu na začatie konania, odvolania a iných podaní,
  • rozvod manželstva a úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode,
  • úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom v ostatných prípadoch (napr. zvýšenie a zníženie výživného, úprava styku k mal. dieťaťom a pod.),
  • vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
  • vymáhanie dlžného výživného,
  • určenie alebo zapretie otcovstva podľa Zákona o rodine. © 2013 JUDr. Peter Szárszoi, s.r.o.
Designed: AV MEDIA