Rodinné právo

Občianske právo

Obchodné právo

Pozemkové právo

Pracovné právo

Trestné právo

Správne právo

Medzinárodné právo 

Obchodné právo

  • vymáhanie pohľadávok,
  • právne poradenstvo v obchodnom práve pre fyzické a právnické osoby,
  • zastupovanie vo všetkých druhoch konaní podľa Obchodného zákonníka a ďalších právnych noriem obchodného práva,
  • vypracovanie alebo kontrola všetkých druhov zmlúv alebo iných dvojstranných právnych úkonov podľa Obchodného zákonníka, najmä kúpnej zmluvy, zmluvy o úvere, zmluvy o dielo, mandátnej zmluvy, komisionárskej zmluvy, zmluvy o preprave veci, zmluvy o sprostredkovaní, zmluvy o obchodnom zastúpení, zmluvy o tichom spoločenstve,
  • vypracovanie všetkých druhov jednostranných právnych úkonov podľa Obchodného zákonníka najmä návrhu na začatie konania, žaloby, sťažnosti a iných podaní vymáhanie pohľadávok,
  • kompletné zakladanie obchodných spoločností,
  • zabezpečenie zápisu zmien zapísaných údajov obchodných spoločností v obchodnom registri a živnostenskom registri alebo inom osobitnom registri,
  • vypracovanie alebo kontrola stanov, všeobecných obchodných podmienok alebo interných noriem obchodných spoločností,
  • zastupovanie v konkurznom konaní vrátane vypracovania návrhov na vyhlásenie konkurzu alebo konkurzných prihlášok. © 2013 JUDr. Peter Szárszoi, s.r.o.
Designed: AV MEDIA